Ważna informacja dla Wspólnot Mieszkaniowych

Będzie instytucja prosumenta lokatorskiego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza kolejne rozwiązanie zachęcające do stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym fotowoltaiki w Polsce. To prosument lokatorski dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację – Grant na OZE.

W Polsce od 2017 r. obserwujemy dynamiczny wzrost udziału OZE w energetyce rozproszonej w krajowej generacji, w tym dynamiczny przyrost mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach, głównie fotowoltaicznych – do ponad 1,2 mln instalacji na koniec czerwca tego roku. Mamy duże wzrosty jeśli chodzi o inwestycje w OZE oraz w cały sektor OZE.
Dla Polski jedną z najważniejszych spraw jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Jak wyjaśnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, rosyjski atak na Ukrainę przyczynił się do kryzysu energetycznego w całej Europie. Dlatego tak ważne są wszelkie działania mające zwiększyć udział OZE w rodzimej energetyce

Jak jest obecnie
Obecnie dla budynków wielolokalowych są następujące możliwości działania:
Zasilanie części wspólnej: rozliczenie prosumenckie, czyli autokonsumpcja oraz sprzedaż do sieci po cenie średniej hurtowej.
Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie.
Ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20% prosumentowi (za każdy miesiąc 20% niewykorzystanych środków).
O ile powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części wspólnej.
Prosument zbiorowy (czyli udziały w instalacji wspólnej lokatorów, którzy wykupią takie udziały). Zasady rozliczania są takie same jak wyżej. Dotąd nie powstała żadna instalacja prosumenta zbiorowego.

Jak będzie po zmianach przepisów
Wprowadzona zostanie instytucja prosumenta lokatorskiego:
Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej.
Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej.
Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela.
Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby.
Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

Wniosek o przyznanie grantu na OZE
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR).
Grant pokryje:
zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii; modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%.
Dofinasowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.